General booking conditions Room Apartment Hotel

 

Booking and confirmation

When you have received your booking confirmation, the booking is binding. 
When booking, you are obliged to state your name, address, arrival date and departure date, as well as how you will pay.

Arrival and departure

You will have access to your flat by 15.00 on the day of your arrival.
On the date of your departure you must leave your accommodation by 12.00.
You will receive an e-mail with information about keys no later than four days before your arrival.

Booking/cancellation/extension

Your booking will not be guaranteed until you have paid.
A booking period/month is 28 days.
The first 28 days should be paid 28 days before arrival.
The following period must be paid before it begins.
The final invoice may include a period of 28 days and up to five extra days.
Even short stays - less than 28 days - must be paid in advance.
Cancellation: phone +4621101270, or e-mail info@roomsupport.se. You will then receive a confirmation of the cancellation. 
The confirmation will include any cancellation fees or refunds.

Extension

You will receive an e-mail confirming your departure date ten days before your departure. 
You can extend your booking if the flat is still available. When you extend, you will receive a new booking. 
N.B. The price of the new booking may not be the same as the prices in the original booking, depending on the number 
of bookings and period.

Early departure

We apply 28 days’ notice. After 28 days there will be no charge.
If you stay shorter than 28 days you will be charged for the whole period.

Change of guest

If there is a change of guest you need to notify Room Apartmant Hotel. The fee will depend on the size of the flat.

Prices - payment

All prices are excluding VAT (12%).
The estimated price is guaranteed, but availability is not.
Prices may vary, depending on availability and period.
Contractually agreed prices will be adjusted according to applicable contract conditions.
Additions will be invoiced consecutively. If additions are not settled before departure, they will be added to the final invoice.

International Guests

According to the Aliens Ordinance Act, Room Support should keep a register of their international guests. 
The guest is required to prove their identity by means of a valid id card.

Post

Room Apartment Hotel can receive guests’ post at our reception desk, but cannot ensure safety. 
We reserve the right to not accept post without a clear sender/recipient.

Packages should be addressed to the nearest sub-post office.

Cooking

Cooking is allowed depending on the type of flat. 
In flats with a kitchenette and without a kitchen fan, guests are only allowed to heat up food, because of fire and 
safety regulations.

Cleaning and bed linen

We offer self-catering accommodation and our guests clean and change bed linen themselves. 
It is possible to buy additional services, such as weekly cleaning and change of bed linen, etc. 
Beds are freshly made with clean sheets upon the guests’ arrival and the guests are responsible for their linen. 
The bed linen that are in the flat when the guests arrive should be there upon departure.

Final cleaning

Normal final cleaning is included in the price. 
If abnormal usage is discovered the guest will be notified and can take care of it themselves. 
If it is not taken care of, the guest will be charged. Any damage or abnormal wear will be charged to the guest. 
Room Apartment Hotel may demand a deposit for short stays.

Rubbish

The guests are responsible for taking out their own rubbish. 
Instructions for refuse sorting can be found in the folder in the flat and in an appendix in the ’welcome e-mail’, 
which will be sent to the guest no later than four days prior to arrival.

Laundry

There are laundry facilities in all our flats, either communal laundry rooms or washing machines in the flats. 
Information can be found in a folder in the flat and as an attachment to the ’welcome e-mail’.

TV

All our flats have TV. 
The channels vary depending on what provider they have in the building. 
In some flats there are no pre-installed channels, which means that the guest can connect their own computer with an HDMI-cable.

Internet/Wifi

All our flats have internet. We guarantee connection with cable.

Fire safety

All our flats are equipped with smoke alarms. 
Information regarding fire safety can be found in the information folder and in the ’welcome e-mail’.

Insurande/valuables

The guest is responsible for valuables kept in the flat. 
Room Apartment Hotel has no responsibility for items kept in the hotel rooms. 
If Room Apartment Hotel or their staff have acted in a careless manner, or in some other way would be responsible for lost property, 
the hotel takes responsibility for this.

Inspection

Room Apartment Hotel reserve the right to inspect the accommodation during the stay. 
Maintenance might be necessary, but in that case, the guest will always be notified. 
If we need to repair damage, we will enter the flat to take care of it.

Loss of keys

Guests will be charged for lost keys, both change of locks and new keys.

Rules and regulations

The guest is allowed to have guest(s) in the flat. 
You need to notify Room Apartment Hotel if the guests are staying over, due to fire safety regulations and possible extra charges. 
Please be aware that the number of guests in the flat cannot be greater than the number of beds. 
Loud noises are not allowed after 22.00. 
Please bear in mind, though, that our guests may work both days and nights and that there always may be people asleep in the building.

Smoking

Smoking is not allowed indoors. 
If you smoke, you may be charged for cleaning, and perhaps new beds, curtains, wallpaper etc. in addition to the 
charges that setting off the smoke alarm will entail. N.B. It is not allowed to smoke in or near the entrance of the building.

Animals

Animals are not allowed in our accommodation.

Illegal activity

Any illegal activity will lead to immediate termination of the contract without refund. If you suspect illegal activity, 
please report this to info@roomsupport.se or www.roomsupport.se/felanmälan

Fault reports

Please report faults during office hours to +46 21 10 12 70, or e-mail info@roomsupport.se. You can also report faults on 
www.roomsupport.se/felanmälan. If you call after office hours your call will be forwarded to our standby duty.

 

 

Allmänna bokningsvillkor Room Apartment Hotel

 

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att ni erhållit en bokningsbekräftelse. 
Vid beställning är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske.

Ankomst och avresa

Lägenheterna står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 på ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 12.00
Information om nycklar erhålls i ankomstmailet som skickas till gästen senast 4 dagar innan ankomst.

Bokning/Avbokning/förlängning

Bokningen garanteras först vid betalning.
En period/månad beräknas på 28 dagar.
De första 28 dagarna skall vara betalda 28 dagar innan ankomst.
Sedan skall nästkommande period betalas innan nästa period startar.
Slutfakturan kan innehålla en period 28 dagar samt max 5 dagar extra.
Även korta vistelser – under 28 dagar – betalas i förskott.
Avbokning skall ske via tele på +46 21 10 12 70 eller mail info@roomsupport.se. Ni erhåller då en bekräftelse på avbokningen. 
Bekräftelsen innehåller uppgifter om ev. avbokningskostnader eller ev. återbetalning.

Förlängning               

10 dagar innan avresa erhåller gästen ett mail för bekräftelse av avresedatum. 
Gästen kan då förlänga bokningen om lägenheten fortfarande finns tillgänglig. Vid förlängning görs en ny bokning. 
OBS! Priserna på nya bokningen kan skilja sig från ursprungliga bokningen beroende på beläggning och period.

Tidigare avresa

Uppsägningstiden är 28 dagar. Därefter debiteras ingen avgift.

För kortare vistelser än 28 dagar – debiteras hela vistelsen

Byte av gäst

Gästbyte skall meddelas Room Apartment Hotel. Debiteras beroende på storlek på boendet.

Priser - Betalning

Alla offererade priser är exklusive moms på 12 %.
Vid offert garanteras pris men ej tillgänglighet.
Priserna kan skilja sig över tiden beroende på tillgänglighet och period.
Avtalspriser justeras enligt gällande avtalsvillkor.
Tillägg faktureras löpande. Regleras ej tilläggen innan avflytt så faktureras kvarvarande tillägg på slutfakturan.

Internationella gäster

Enligt utlänningsförordningen skall Room Apartment Hotel föra register på dessa gäster. 
Hotellgästen skall styrka sin identitet med giltig legitimationshandling.

Posthantering

Room Apartment Hotel kan ta emot gästpost i vår reception men inte ansvarar inte för säkerheten. 
Vi förbehåller oss rätten att ej ta emot post om inte klar avsändare/mottagare finns.

Paket ska adresseras till närmaste ombud. 

Matlagning

Matlagning är tillåten i relation till boendetyp. 
I de boenden som endast har trinett och inte full fläktsystem tillåts lättare matvärmning. Detta pga. av brand och säkerhetsföreskrifter.

Städning och linne

Våra lägenheter bygger på självhushållning samt att kunden själv städar och byter linne. 
Det finns möjlighet att köpa till tjänster så som veckostäd, linnebyte osv.
Vid ankomst är alltid sängen bäddad med linne. Det är gästens ansvar att alltid ha sänglinne i sängen. 
De sänglinnen som finns i lägenheten vid ankomst skall finnas kvar vid avresa.

Flyttstädning

Normal flyttsstädning ingår alltid vid uthyrning. Om det vid inspektion upptäcks onormalt användande av lägenheten meddelas detta
och gästen kan först och främst själv åtgärda det som framkommit vid inspektionen. Åtgärdas det ej kommer extra städ att debiteras 
beroende på tidsåtgång. Eventuell skadegörelse eller onormalt slitage kommer att debiteras gästen. 

Vid kortare vistelser kan Room Apartment Hotel ibland kräva en deposition.

Sophantering

Gästerna tar själv ut soporna och instruktioner om hur sophanteringen fungerar finns i pärmen i lägenheten samt i bilaga till 
välkomstmailet som skickas till gästen senast fyra dagar innan ankomst.

Tvättmöjligheter

Tvättmöjlighet finns i alla våra lägenheter, antingen i gemensam tvättstuga eller egen tvättmaskin i lägenheten. 
Information finns i pärmen i lägenheten samt i bilaga till välkomstmailet.

TV

Alla våra lägenheter är utrustande med TV . Basutbudet varierar beroende på leverantör i fastigheten. 
I vissa lägenheter finns inga förinstallerade kanaler. Gästen får då ansluta sin dator med HDMI.

Intenet/Wifi

Alla våra boenden är utrustade med internet. Vi garanterar att det finns trådbundet internet/internet via kabel. 

Brand och Säkerhet

Våra boenden är utrustande med brandvarnare. 
Information gällande brandsäkerheten finns i informationspärmen samt i bilaga i välkomstmailet.

Försäkring/värdesaker

Värdesaker som förvaras i boendet är under gästens ansvar. Room Apartment Hotel har inget ansvar för den egendom som du förvarar 
på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att Room Apartments Hotel eller dess personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller 
på annat sätt har skuld i att egendomen förkommit, ansvar hotellet för den förkomna egendomen.

Tillsyn

Room Apartment Hotel förbehåller sig rätten att inspektera boendet under vistelsen. 
Vidare kan även underhåll krävas – meddelas dock alltid gästen. Vid felanmälan kommer vi att gå in i lägenheten för att åtgärda felet.

Förlust av nycklar

Förlust av nycklar debiteras med byte av lås och nya nycklar.

Ordningsregler

Gästen får ta emot gäster till lägenheten. 
Skall gästen övernatta skall dock detta anmälas till Room Apartment Hotel pga. brand och säkerhetsregler samt ev. debitering. 
Notera dock att antalet gäster som får bo i lägenheten ej får överstiga antalet sängar.

Efter 22.00 får inga högre ljud ske. 
Tänk dock på att våra gäster kan jobba både dag och natt vilket betyder att det kan finnas sovande gäster på dygnets alla timmar.

Rökning

Observera att det inte är tillåtet att röka inomhus. 
Rökning innebär att du debiteras saneringskostnad och eventuellt byte av säng, gardiner, tapet m.m. utöver de kostnader som 
tillkommer om brandlarmet går. OBS! Det är ej tillåtet att röka i anslutning till entré till fastigheten.

Djur

Djur är inte tillåtet i våra bostäder

Illegal verksamhet

All illegal verksamhet kommer att resultera i omedelbar uppsägning av kontraktet utan återbetalning. 
Om du misstänker att illegal verksamhet pågår så gör en anmälan till info@roomsupport.se eller på 
www.roomsupport.se/felanmälan

Felanmälan

Vid fel i lägenheten så ring på kontorstid +46 21 10 12 70 eller maila info@roomsupport.se. Du kan också gå in på
www.roomsupport.se/felanmälan.  
Om du ringer efter kontorstid kopplas samtalet vidare till vår jour.